องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
คำร้องทั่วไป คำขอร้องเรียน-ร้องทุกข์ คำร้องเเจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ คำร้องขอใช้สถานที่ราชการ ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการภาษีป้าย คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ คำร้องจดทะเบียนพาณิชย์ คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน ทะเบียนพาณิชย์ (อภ.1) แบบคำร้องขอใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อประกอบการค้าซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ คำร้องขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย คำร้องขอถังขยะ คำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย แบบคำขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวม (ด.ร.1)แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธฺเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แบบฟอร์มแจ้งไฟสว่างสาธารณะชำรุด แบบฟอร์มแจ้งขอติดตั้งไฟสว่างสาธารณะเพิ่ม แบบฟอร์มแจ้งถนนชำรุด